top of page
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Uzman Psikolog Cansu Angın tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenecektir.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Online ya da fiziksel hizmet alımlarından önce Bilgi Formu, Yorum Gönderme Formu ve İletişim Formu aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz dahil kişisel verileriniz;; ön bilgi sayesinde talep ettiğiniz yanıtları alabilmeniz, platformumuzda yorum yapabilmeniz, soru sorabilmeniz, sorularınıza yanıt alabilmeniz,  Uzman Psikolog Cansu Angın tarafından sunulan hizmet ve yardımlardan faydalanabilmeniz amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Elde Edilme ve İşlenme Yöntemi

Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz dahil kişisel verileriniz; Danışan Bilgi Formu, Yorum Gönderme Formu ve İletişim Formu’nu doldurmanız halinde bu formlar kapsamında fiziki veya elektronik ortamda elde edilmekte ve Uzman Psikolog Cansu Angın tarafından size hizmet ve yardım sunulabilmesi için işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.


Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Uzman Psikolog Cansu Angın’ın info@cansuangin.com adresine e-posta yoluyla elektronik ortamda iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

​KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AÇIK RIZA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak Uzman Psikolog Cansu Angın tarafından bilgime sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum ve anladım. Bu metinle, hangi kişisel verilerimin hangi yöntem ve amaçlarla elde edilip işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere aktarılabileceği, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarım ve bu haklarımı nasıl kullanabileceğim, açık rıza beyanımı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile geri alabileceğim hususlarında bilgi sahibi oldum.


Bu kapsamda, Danışan Bilgi Formu, Yorum Gönderme Formu ve İletişim Formu aracılığıyla tarafınıza ilettiğim kimlik bilgilerim, iletişim bilgilerim ve sağlık bilgilerim dahil kişisel verilerimin; taleplerime yanıt alabilmem, talep ettiğim hizmetin sunulabilmesi, platformunuzda yorum yapabilmem, soru sorabilmem, sorularıma yanıt alabilmem, Uzman Psikolog Cansu Angın tarafından sunulan hizmet ve yardımlardan faydalanabilmem amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmesine, kullanılmasına ve gereken azami süre zarfı boyunca saklanmasına tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taaahhüt ederim.


Uzman Psikolog Cansu Angın’a vermiş olduğum GSM numaram üzerinden tarafıma kısa mesaj/SMS/whatsapp gönderimi ile telefon araması yapılmasına ve e-posta adresime, e-posta gönderilmesine ticari elektronik ileti onayı şeklinde onay veriyorum.

bottom of page